جنگ و صلح، دو روی سکه آب

[ad_1]

خوزستان آبراهه رودهایی است که به آن جاری می‌شوند و خود استان تولیدکننده آب نیست. سرمنشأ رودخانه‌های خوزستان در 10 استان دیگر است. لازم است که نه‌فقط برای خوزستان که رودخانه‌های کل کشور، مدیریت حوضه‌ای مدنظر قرار بگیرد

[ad_2]

لینک منبع